ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ ห้องสมุดประชาชน อ.บางใหญ่

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วันมหกรรมรักการอ่าน
วันมหกรรมรักการอ่าน กศน.นนทบุรี วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2553
ณ เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

กิจกรรมวันรักการอ่าน


กิจกรรมวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2553 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางใหญ่

วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

วัดพิกุลเงิน


อุโบสถวัดพิกุลเงิน

วิหารปู่ฮะ
วัดพิกุลเงิน สร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ประมาณ
พ.ศ.2374 ไม่ทราบนามและประวัติผู้สร้างดั้งเดิม เนื่องจากไม่มี
การบันทึกเป็นหลักเป็นฐานที่แน่นอน วัดพิกุลเงินเป็นวัดราษฎร์
ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อย ตรง 3 แยก ระหว่างคลองอ้อมนนท์
และคลองบางใหญ่ ปัจจุบันเป็นวัดเจ้าคณะอำเภอบางใหญ่ ซึ่ง
ดูแลคณะสงฆ์ทั่วทั้งอำเภอบางใหญ่ วัดนี้ใครเป็นคนสร้างและ
สร้างขึ้นสมัยใด ไม่มีใครทราบแน่ชัด ตามสันนิษฐานว่า คงจะ
สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 เท่าที่ทราบ คำบอกเล่าของคุณโยม
นิล แก้วเพ็ญกาศ ซึ่งขณะที่ให้คำบอกเล่าอยู่นี้มีอายุ 86 ปี คุณ
โยมนิลบอกว่า เมื่อสมัยที่ตนยังเล็กๆมีอายุ 5-6 ขวบ วัดพิกุลเงิน
มีกุฎิเพียง 2-3 หลัง ครั้งหนึ่งมีคนจีนชื่อว่า ฮะ ซึ่งเป็นต้นตระกูล
โฑณวนิก ล่องเรือมาพักจอดอยู่หน้าวัดเห็นว่าวัดยังไม่มีอุโบสถ
ก็บังเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงได้จัดการสร้างอุโบสถด้วย
ทุนทรัพย์ของตน สร้างขึ้นในราว พ.ศ. 2421 แต่ปัจจุบันนี้อุโบสถ
ได้สร้างขึ้นมาใหม่(ปัจจุบัน) สร้างเมื่อ พ.ศ.2500 ในสมัยหลวงพ่อ
พระครูพิศาลสุตาคม(เชื่อ) ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสใน
ตอนนั้น และอุโบสถหลังเก่าจึงกลายเป็นวิหารซึ่งประชาชนทั่วไป
มักเรียกว่า "วิหารปู่ฮะ"

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

วัดอัมพวัน


วัดอัมพวัน

สร้างสมัยอยุธยาตอนปลาย เดิมชื่อ "วัดบางม่วง" สิ่งที่น่าสนใจของวัดนี้ คือ หอไตรกลางน้ำ เป็นสถาปัตยกรรมไทยที่สมบูรณ์ที่สุด เป็นเรือนไม้ยกใต้ถุนสูง ตัวหอมีขนาด 2 ห้อง ช่วงล่างเป็นลูกฟักกระดานดุน ตอนบนเป็นซี่ลูกกรงไม้ กลึงเสา กรอบประตูเป็นเสาหัวเม็ด ประตูหูช้าง เครื่องลำยองเป็นไม้จำหลัก หลังคาซ้อน 2 ชั้น มีปีกนก 1 ชั้น มุงกระเบื้องดินเผาใต้เชิงชาย และหน้าบันประดับไม้สลักลายรดน้ำ หน้าบานประตูทางเข้าหอไตรเป็นบานไม้ลงรัก ปิดทอง ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ อกเสาเป็นไม้จำหลักลายดอกพุดตาน ลูกฟัก เหนือประตูเป็นภาพนกข้างละตัว เหนือขึ้นไปเป็นภาพพระอาทิตย์ พระจันทร์ ในห้องสะกัดท้ายหอไตรเป็นที่เก็บพาน ตะลุ่ม และฐานพระพุทธรูปไม้จำหลักจำนวนมาก

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

วัดสวนแก้ว
วัดสวนแก้ว


วัดสวนแก้ว ตั้งอยู่ตำบลบางเลน แต่เดิมวัดนี้ชื่อ "วัดแก้ว" เป็นวัดร้างมา 80 ปี
จนกระทั่งหลวงพ่อเทียน จิตตสุโก และพระภิกษุ 3-4 รูปได้เข้ามาพำนักแต่
พื้นที่ของวัดเต็มไปด้วยสวนต่างๆ หลวงพ่อไม่สามารจะบูรณะได้ เพราะขาด
บุคลากรที่จะช่วยพัฒนา

ประวัติ

เมื่อปี พ.ศ.2521 พระพยอม กัลยาโณ และเพื่อนพระภิกษุอีก 2 รูปได้เดินทาง
มาจากวัดสวนโมกขพลาราม เพื่อขอทำโครงการบวชเณร ภาคฤดูร้อนที่วัด
แห่งนี้ หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2522 หลวงพ่อได้มอบหมายให้พระพยอมและ
เพื่อนพระภิกษุ เป็นผู้ดูแลรักษาวัดเนื่องด้วยหลวงพ่อเทียนนั้นดำริจะเดินทาง
กลับจังหวัดเลย ต่อมาภายหลังจึงได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น "วัดสวนแก้ว" และได้
จัดตั้ง "มูลนิธิสวนแก้ว" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ

1. เพื่อเผยแผ่ศีลธรรมในศาสนา

2. เพื่อสนับสนุนให้กำลังใจแก่ผู้กระทำความดี

3. เพื่อส่งเสรมสนับสนุนให้คนดีมีสัมมาชีพ


ที่อยู่

วัดสวนแก้ว บ้านบางเลน หมู่ 1 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ความสำคัญ

พระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาส พระนักเทศน์และนักพัฒนา


สังกัดคณะสงฆ์

มหานิกาย

วัดปรางค์หลวง

วัดปรางค์หลวงสร้างในสมัยของพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) แห่งกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ประมาณปี พ.ศ.1904 เดิมชื่อ "วัดหลวง" ต่อมาในสมัยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้เห็นองค์พระปรางค์ที่ได้สร้างขึ้นไว้พร้อมกับการสร้างวัด จึงได้เปลี่ยนนามวัดนี้ว่า "วัดปรางค์หลวง" อันมีสัญลักษณ์ของพระปรางค์นั่นเอง ปัจจุบันองค์พระปรางค์ซึ่งมีสภาพเก่าแก่ผุพังมาก ฐานเป็นอิฐ ส่วนที่เป็นเรือนธาตุทั้งสี่ด้าน แต่ละด้านเป็นพระปูนนูนสูง นักโบราณคดีได้ค้นหาหลักฐานอันเป็นจุดเด่นของโครงสร้าง เป็นฝีมือของช่างในสมัยอยุธยาตอนต้น